เว็บไซต์ Touro College Graduate School of Technology, New York

 • Touro Graduate School of Technology responsive website by Marach Treekunprapa
 • Home page of Touro Graduate School of Technology responsive website by Marach Treekunprapa
 • Web and Multimedia major page of Touro Graduate School of Technology responsive website by Marach Treekunprapa
 • Faculty and Staff Page of Touro Graduate School of Technology responsive website by Marach Treekunprapa
เว็บไซต์ Touro College Graduate School of Technology, New York 2017-10-10T13:15:51+00:00

Project Description

งานออกแบบ พัฒนา และดูแล เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Touro College Graduate School of Technology ในนิวยอร์ค ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษานานาชาติ โดยทำงานเป็นทีม 2 คน ตั้งแต่ออกแบบจนเว็บไซต์ขึ้นใช้จริง ใช้ Photoshop Illustrator และ Keynote ในการออกแบบ และ ใช้ HTML CSS JavaScript jQuery และ PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์

สถานการณ์

มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ซึ่งออกแบบไว้เมื่อนานมาแล้ว พอเวลาผ่านไปเว็บไซต์เดิมก็ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ซึ่งปัญหาหลักๆก็คือ

 1. design ที่ไม่ทันสมัย
 2. ไม่สามารถแสดงผลได้ดีในแท็บเล็ทและมือถือ
 3. ขาดข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เช่น การแนะนำสาขาเรียน หรือคำอธิบายรายวิชาต่างๆ

สรุปง่ายๆคือ เว็บไซต์ มี User Experience ที่ไม่ดี นักศึกษาปัจจุบันไม่อยากใช้เพราะหาข้อมูลยากและดูในมือถือไม่ได้ ส่วนคนที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ก็อาจจะลังเลเพราะเว็บไซต์ดูไม่ทันสมัยทั้งที่มหาวิทยาลัยแบรนด์ตัวเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

โจทย์

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ โดยที่จะต้องแสดงข้อมูลได้ชัดเจน และสามารถแสดงผลได้ดีในหลายขนาดหน้าจอ (Responsive)

สิ่งที่ทำ

 • ร่วมมือกับ designer อีกคนในการทำเว็บไซต์ในการออกแบบ พัฒนา และดูแลเว็บไซต์
 • คุยกับบุคลากรและนักเรียนเพื่อออกแบบโครงร่างเนื้อหาที่เหมาะสม
 • สร้าง wireframe และ mockup โดยใช้ Photoshop และ Illustrator
 • นำเสนอคณบดี โดยใช้ Keynote
 • เขียนเนื้อหาโดยคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้ใช้และ SEO
 • พัฒนาเว็บไซต์ โดยใช้ HTML CSS JS jQuery PHP
 • ส่งเว็บไซต์ขึ้นใช้จริง

ผล

 • มหาวิทยาลัย Touro Graduate School of Technology มีเว็บไซต์ที่ดูทันสมัยขึ้น
 • เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีในหลายหน้าจอ (Responsive)
 • เว็บไซต์ผ่าน Google’s Mobile-Friendly Test